Sep 6th Guangzhou to Xiamen CZ5278 14:35 - 16:05


Sep 9th Xiamen to Guangzhou CZ3742 14:45 - 16:20